Legea ocuparii fortei de munca. Legea 202/2006

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare  Agenţia Naţională, este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub  autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează în temeiul principiului  tripartitismului.

(3) Agenţia Naţională are sediul în municipiul Bucureşti

Art. 2

Agenţia Naţională asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3  

Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de  muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă,  elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având  următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a  forţei de muncă;

b) prevenirea şomajului;

c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la  serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi  combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa  muncii;

e) creşterea incluziunii sociale;

f) protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;

g) facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale  Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic  European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri,  convenţii şi înţelegeri;

h) sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele  cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de  muncă.

CAPITOLUL II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  Solicita o consultatie!

Art. 4

(1) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor  prezentei legi şi ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a  Guvernului.

(2) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin  statutul propriu.

Art. 5

(1) Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate  juridică:

a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului  Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii  teritoriale;

b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în  continuare centre regionale;

c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2) Agenţia Naţională are în subordine unităţi fără personalitate juridică de  implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate din  fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea şi funcţionarea unităţilor prevăzute la alin. (2) se  stabilesc prin statutul Agenţiei Naţionale.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unităţile prevăzute la alin. (2) se  transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional  sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se finanţează din bugetul de stat,  prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul  asigurărilor pentru şomaj şi suplimentarea numărului de posturi la bugetul de  stat.

Art. 6

(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională are, în principal,  următoarele atribuţii:

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate  de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru alinierea la  Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane,  finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;

c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării  forţei de muncă, finanţate din alte fonduri;

d) urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de  competenţă;

e) organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi  de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi  politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe  piaţa internă a forţei de muncă;

f) organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare  profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de  beneficiari prevăzute de lege;

g) consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi  mediază între acestea şi angajatori;

h) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii  privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni  specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor  elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

i) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei  Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul său de execuţie bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiecte de  acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale şi al protecţiei  sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează şi asigură servicii de stabilire, plată şi evidenţă a  drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării  forţei de muncă;

n) elaborează, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize,  bilanţul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forţa de muncă  şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de  muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor şi realizează executarea silită a  creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate;

r) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în  străinătate;

s) asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să  presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare  ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care  România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;

t) asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite în statele membre ale  Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic  European;

u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul reţelei  Serviciilor Europene de Ocupare a Forţei de Muncă (EURES);

v) colaborează cu celelalte instituţii competente, în vederea asigurării  posibilităţii cetăţenilor străini de a se încadra în muncă în România, în  condiţiile legii.

(2) Agenţia Naţională îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 7

(1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi  din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul  ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă  managerială, între ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi  preşedintele Agenţiei Naţionale se încheie un contract anual de performanţă  managerială, valabil atât pentru Agenţia Naţională, cât şi pentru agenţiile  teritoriale.

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale exercită controlul  asupra modului în care sunt implementate strategiile şi politicile elaborate în  domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi asupra realizării indicatorilor de  performanţă managerială.

(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale prezintă trimestrial rapoarte cu privire  la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de performanţă  managerială.

(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă  managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei Naţionale ministrului  muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru aprobare.

Art. 8

(1) Personalul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine este format  din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de  muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor  legale aplicabile funcţionarilor  publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 9

(1) Patrimoniul Agenţiei Naţionale este constituit din bunuri mobile şi  imobile aflate în proprietate publică sau deţinute în proprietatea privată a  acesteia.

(2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate publică sunt date în  administrarea Agenţiei Naţionale, pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în  condiţiile legii.

(3) Bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietatea privată a Agenţiei  Naţionale se constituie din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit  legii.

Art. 10

Pentru dezvoltarea activităţilor Agenţiei Naţionale, respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii.

Art. 11

(1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi a  unităţilor din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru  şomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.

(2) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se  asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul  asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III  Conducerea Agenţiei Naţionale  Solicita o consultatie!

SECŢIUNEA  1  Consiliul de administraţie

Art. 12

(1) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie, format  din reprezentanţi ai Guvernului, precum şi ai confederaţiilor sindicale şi  patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum  urmează:

a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, numiţi prin decizie a  primului-ministru;

b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la  nivel naţional;

c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la  nivel naţional.

(2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederaţiile sindicale şi  patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Art. 13

(1) În consiliul de administraţie poate fi desemnată persoana care  îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are cetăţenie română şi domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetăţenilor statelor membre  ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenilor statelor semnatare ale Acordului  privind Spaţiul Economic European.

Art. 14

(1) Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani, putând fi  reînnoit.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administraţie pot fi  revocaţi de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administraţie, ca urmare a  demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile  lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, la  iniţiativa preşedintelui.

(2) Consiliul de administraţie se poate întruni ori de câte ori este necesar,  în şedinţe extraordinare, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 7 din  numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3) Convocarea consiliului de administraţie se face cu cel puţin 5 zile  lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă  membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului de  administraţie sunt puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 3 zile  lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

Art. 16

(1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a  cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să  fie reprezentată.

(2) La şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate invita  persoane ce deţin funcţii de conducere în cadrul Agenţiei Naţionale, precum şi  specialişti.

(3) În cazul în care nu poate participa la şedinţele consiliului de  administraţie, preşedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a  exercita funcţia de preşedinte de şedinţă.

(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii  simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din  totalul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie  reprezentată.

(5) Membrii consiliului de administraţie, care, fie personal, fie prin soţ,  soţie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes  patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie, nu pot  participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor.

Art. 17

(1) Membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui,  beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din indemnizaţia preşedintelui  Agenţiei Naţionale.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de  administraţie pentru participarea la şedinţe este de maximum 20% din  indemnizaţia preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 18

(1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al  Agenţiei Naţionale are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea Agenţiei Naţionale;

b) aprobă programele naţionale anuale privind ocuparea şi formarea  profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al  Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine;

d) aprobă propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al  asigurărilor pentru şomaj;

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe unităţile din  subordinea Agenţiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit  legii;

f) aprobă situaţia financiară anuală, contul de execuţie bugetară şi raportul  anual de activitate;

g) aprobă programul anual de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia, cu  respectarea prevederilor legale;

h) stabileşte măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei  Naţionale;

i) analizează activitatea unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale şi  propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;

j) aprobă organizarea compartimentelor funcţionale ale Agenţiei Naţionale în  cadrul structurii organizatorice aprobate;

k) aprobă statul de funcţii al Agenţiei Naţionale;

l) aprobă înfiinţarea de centre regionale, în limita numărului de posturi  aprobate, precum şi judeţele arondate acestora;

m) aprobă înfiinţarea de agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de  centre proprii de formare profesională, precum şi de puncte de lucru, în limita  numărului de posturi aprobate;

n) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei  Naţionale;

o) aprobă structurile organizatorice ale unităţilor aflate în subordine,  precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al acestora;

p) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

q) aprobă indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se  încheie contractele de performanţă managerială cu unităţile din subordine.

(2) Alte atribuţii ale consiliului de administraţie pot fi stabilite prin  statutul Agenţiei Naţionale.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă  hotărâri.

(4) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate  prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în funcţie de votul  exprimat, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare  al consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a Preşedintele  Solicita o consultatie!

Art. 19

(1) Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de  administraţie, fiind numit prin decizie a primului-ministru, din rândul  reprezentanţilor Guvernului în consiliul de administraţie, la propunerea  ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate  publică.

(3) Preşedintele are rang de secretar de stat şi beneficiază de drepturile  salariale, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de  secretar de stat.

(4) În cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizează şi  funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei  Naţionale.

Art. 20

(1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale deleagă atribuţiile  prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de  credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei  Naţionale.

(2) În situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi în situaţia în care  preşedintele Agenţiei Naţionale se află în imposibilitatea îndeplinirii  atribuţiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii,  familiei şi protecţiei sociale secretarului general sau înlocuitorului  acestuia.

Art. 21

(1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, sau prin deces.

Art. 22

(1) În exercitarea actului de conducere, preşedintele are, în principal,  următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea curentă a Agenţiei Naţionale;

b) reprezintă Agenţia Naţională în raporturile cu autorităţile administraţiei  publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme  din ţară şi din străinătate;

c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de  administraţie;

d) conduce şedinţele consiliului de administraţie;

e) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în  subordinea Agenţiei Naţionale;

f) dispune controale asupra activităţii compartimentelor funcţionale din  cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate;

g) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din alte ţări, în  limita competenţelor prevăzute de lege;

h) asigură promovarea imaginii Agenţiei Naţionale;

i) îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal  de credite;

j) aprobă numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă  sau de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii;

k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performanţă  specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performanţă managerială cu  conducătorii unităţilor din subordine.

(2) Alte atribuţii ale preşedintelui pot fi stabilite prin statutul Agenţiei  Naţionale.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi în vederea îndeplinirii  hotărârilor consiliului de administraţie, preşedintele emite ordine.

SECŢIUNEA a 3-a Secretarul general  Solicita o consultatie!

Art. 23

(1) Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale este coordonată de un secretar general.

(2) Secretarul general al Agenţiei Naţionale face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.

Art. 24

(1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal  următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei  Naţionale, potrivit statutului acesteia;

b) coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agenţiei  Naţionale;

c) asigură implementarea de către Agenţia Naţională şi unităţile din  subordine a politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

d) urmăreşte realizarea programelor de ocupare şi de formare profesională la  nivel naţional şi teritorial;

e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agenţia Naţională pentru  fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj;

f) asigură coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi bilanţurilor de  ocupare elaborate de Agenţia Naţională în vederea evaluării măsurilor privind  ocuparea forţei de muncă;

g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanţă a Agenţiei  Naţionale şi a unităţilor din subordine.

(2) Alte atribuţii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul  Agenţiei Naţionale şi se prevăd în fişa postului.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general emite decizii cu  caracter nenormativ.

(4) Înlocuitorul de drept al secretarului general se stabileşte prin ordin al  preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 25

(1) Secretarul general poate delega o parte din atribuţiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

CAPITOLUL IV Unităţile din subordinea Agenţiei  Naţionale  Solicita o consultatie!

SECŢIUNEA 1 Agenţiile teritoriale

Art. 26

(1) Agenţiile teritoriale asigură implementarea la nivel judeţean şi al  municipiului Bucureşti a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a  persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de  ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, agenţiile teritoriale cooperează cu  autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu  societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu  partenerii sociali.

Art. 27

(1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de  administraţie, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa agenţii  locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii locale,  centre proprii de formare profesională, precum şi puncte de lucru, unităţi fără  personalitate juridică.

(2) Agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă se pot constitui la  nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din  cadrul fiecărui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului  Bucureşti.

(3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul  agenţiilor teritoriale şi la nivelul agenţiilor locale.

(4) Punctele de lucru se organizează şi funcţionează în subordinea agenţiilor  locale.

Art. 28

(1) Conducerea agenţiilor teritoriale se exercită de directori executivi şi directori executivi adjuncţi.

(2) Conducerea agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se exercită de directori executivi adjuncţi.

Art. 29

(1) Ocuparea posturilor de directori executivi şi directori executivi  adjuncţi ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite  la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs  organizat în condiţiile legii.

(2) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de  funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în  condiţiile legii.

Art. 30

Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor executivi adjuncţi prevăzuţi la art. 28, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale şi se prevăd în fişa postului.

Art. 31

(1) Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale au calitatea de ordonatori  terţiari de credite.

(2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum şi o parte din  atribuţii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest  scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile  delegării.

Art. 32

În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite.

Art. 33

Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15  membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai serviciilor  deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei  publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, numiţi de prefect, cu  consultarea agenţiilor teritoriale. Entităţile de mai sus pot desemna câte o  singură persoană în componenţa consiliului consultativ;

b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la  nivel naţional;

c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la  nivel naţional.

Art. 34

Membrii consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale reprezentând sindicatele şi patronatele vor fi stabiliţi prin negocieri între confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Art. 35

Dispoziţiile art. 13, 14 şi art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale.

Art. 36

(1) Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale se întrunesc lunar sau  ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei  treimi din numărul membrilor acestora.

(2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare  înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea  de zi a întrunirii.

Art. 37

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor  teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10%  din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi  revocaţi de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuată şi la propunerea  agenţiilor teritoriale, în situaţia înregistrării unui număr de 3 absenţe  succesive la întrunirile desfăşurate.

(3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ  pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al  directorului executiv al agenţiei teritoriale.

Art. 38

(1) Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale au, în principal,  următoarele atribuţii:

A. consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor  elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă şi indicatorilor specifici  domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă  managerială;

b) repartizarea între subunităţi a sarcinilor ce le revin potrivit  contractelor de performanţă managerială;

B. analizează:

a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia  bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunităţilor din subordinea agenţiilor  teritoriale;

b) proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare  profesională la nivelul judeţului;

c) proiectul de buget;

d) înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru.

(2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale  pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.

SECŢIUNEA a 2-a Centrele regionale  Solicita o consultatie!

Art. 39

Centrele regionale organizează şi realizează, la nivelul judeţelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administraţie, activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Art. 40

Conducerea centrelor regionale se exercită de directori şi directori adjuncţi.

Art. 41

(1) Ocuparea posturilor de directori şi directori adjuncţi ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii.

(2) Directorii şi directorii adjuncţi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

Art. 42

Atribuţiile directorilor centrelor regionale, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale şi se prevăd în fişa postului.

Art. 43

(1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori terţiari de  credite.

(2) Directorii pot delega această calitate, precum şi o parte din atribuţii  înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile  delegării.

Art. 44

În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite.

Art. 45

Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum  urmează:

a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agenţii teritoriale, numit de  directorul executiv al agenţiei, agenţie care este arondată centrului  regional;

b) un membru reprezentant al agenţiei pentru dezvoltare regională din  regiunea aferentă localităţii în care îşi are sediul centrul regional, numit de  conducătorul acesteia;

c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederaţiile  sindicale reprezentative la nivel naţional;

d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederaţiile  patronale reprezentative la nivel naţional.

Art. 46

(1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial  sau, în mod excepţional, la cererea directorilor.

(2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puţin 5 zile  lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă  membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 47

Dispoziţiile art. 13, 14 şi art. 16 alin. (1), precum şi ale art. 37 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.

Art. 48

(1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal,  următoarele atribuţii:

A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adulţilor,  corelată cu cerinţele pieţei muncii din regiunea pe care o deservesc;

b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin  potrivit planurilor, programelor de formare profesională şi indicatorilor  specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă;

B. analizează:

a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia  bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) proiectul planului anual de formare profesională;

b) fundamentarea bugetului;

D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în  domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot  fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.

SECŢIUNEA a 3-a Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului  Propriu  Solicita o consultatie!

Art. 49

Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe  baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului aprobate de  consiliul de administraţie, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei  Naţionale, precum şi ale personalului din unităţile aflate în subordine.

Art. 50

(1) Conducerea Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv.

(2) Conducerea activităţii financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.

Art. 51

Dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

Art. 52

Atribuţiile directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv  adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu,  precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de  organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a  Personalului Propriu şi se prevăd în fişa postului

Art. 53

(1) Directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesională a  Personalului Propriu are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(2) Directorul executiv poate delega o parte din atribuţii înlocuitorului de  drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile  delegării.

CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale   Solicita o consultatie!

Art. 54

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în  Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(2) Agenţia Naţională va elabora statutul propriu*)şi îl va supune spre aprobare Guvernului, în  termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 55

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările şi  completările ulterioare, cu excepţia art. 1 alin. (1);

b) orice alte dispoziţii contrare.

Anexa

Art. II

Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul  Ministerului Finanţelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonanţă  de urgenţă în structura bugetului asigurărilor pentru şomaj aprobat pe anul  2006, precum şi în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal  şi în numărul maxim de posturi.;

Art. II

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul  încadrat la Direcţia protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în  străinătate şi la Direcţia evidentă şi monitorizare din cadrul Ministerului  Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*)se  preia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul  pentru Migraţia Forţei de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică  aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), trece în subordinea Agenţiei Naţionale pentru  Ocuparea Forţei de Muncă.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei  ordonanţe de urgenţă, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă şi cele două  direcţii preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de  Şanse*)se reorganizează.

(4) Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin.  (1) şi (2) îşi menţine drepturile salariale.

(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei  ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va  modifica în mod corespunzător statutul propriu şi îl va supune spre aprobare  Guvernului.

Art. III

Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor *) să introducă,  la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în  volumul şi în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru  şomaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse *)  , precum şi în anexele la acesta.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a  Legii nr. 202/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale  actelor modificatoare:

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi  funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

- art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru  completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor  măsuri de reorganizare instituţională

Pentru a beneficia de serviciile juridice specializate in dreptul muncii ale cabinetului nostru de avocatura ne puteti contacta prin formularul de contact sau la tel: 0722 236 175